Dr. Hemp Me® Polska

Zasady i warunki

Zasady i warunki

Olej CBD Dr. Hemp Me Warszawa

Chmielna 73B, 00-802 Warszawa, Poland

wsparcie@drhempme.com

Dr. Hemp Me n’accepte aucune responsabilité quant à la situation juridique d’un pays particulier et ne fournit aucun conseil juridique. Veuillez vérifier le statut légal dans votre pays car nous ne pouvons pas garantir la livraison. Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales si nous pouvons livrer dans votre pays.

Dr. Hemp Me se compose de plusieurs sites web exploités par drhempme.pl. Le site drhempme.pl est proposé à l’utilisateur à condition que les termes, conditions et commentaires contenus dans ce document soient acceptés sans modification. En utilisant le site drhempme.pl, vous acceptez l’ensemble de ces termes, conditions et commentaires.

informations

Dr. Hemp Me ne fournit aucune aide médicale. Tout le contenu du site drhempme.pl a été créé à des fins d’information uniquement. Ce contenu n’est pas destiné à remplacer un avis, un diagnostic ou un traitement médical professionnel. Consultez toujours votre médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié si vous avez des questions sur votre santé. Un avis médical professionnel ne doit jamais être ignoré ou retardé en raison du contenu de ce site.

Modification des présentes conditions d’utilisation

Dr. Hemp Me se réserve le droit de modifier les termes, conditions et informations sur la base desquels le site drhempme.pl est proposé, y compris, entre autres, les frais liés à l’utilisation du site drhempme.pl.

Liens vers des sites tiers

Strony Powiązane nie są kontrolowane przez drhempme.pl i drhempme.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej Strony Powiązanej, w tym, bez ograniczeń, za żaden link zawarty na Stronie Powiązanej, ani za zmiany lub aktualizacje Strony Powiązanej. drhempme.pl nie ponosi odpowiedzialności za webcasting ani żadną inną formę transmisji otrzymywaną z jakiejkolwiek Strony Powiązanej. drhempme.pl udostępnia te linki wyłącznie dla wygody użytkowników, a zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia przez drhempme.pl tej strony ani powiązania z jej operatorami.

Zakaz bezprawnego lub zabronionego korzystania

Warunkiem korzystania z Serwisu drhempme.pl jest zapewnienie drhempme.pl, że nie będzie on wykorzystywał Serwisu drhempme.pl do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki, zasady i uwagi. Nie wolno korzystać z Serwisu drhempme.pl w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Serwis drhempme.pl lub zakłócić korzystanie z Serwisu drhempme.pl przez inne osoby. Nie wolno uzyskiwać lub próbować uzyskiwać jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą środków, które nie zostały w sposób zamierzony udostępnione lub przewidziane na Stronie Internetowej drhempme.pl.

Korzystanie z usług komunikacyjnych

Strona Internetowa Dr. Hemp Me może zawierać usługi tablic ogłoszeń, czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, osobistych stron internetowych, kalendarzy i/lub innych wiadomości lub udogodnień komunikacyjnych zaprojektowanych w celu umożliwienia komunikacji z ogółem społeczeństwa lub z grupą (zwanych łącznie “Usługami komunikacyjnymi”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu zamieszczania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i związane z daną Usługą komunikacyjną. Przykładowo, bez ograniczeń, użytkownik zgadza się, że korzystając z Usług komunikacyjnych nie będzie: Zniesławiać, nadużywać, nękać, prześladować, grozić ani w inny sposób naruszać praw (takich jak prawo do prywatności i wizerunku) innych osób. Publikować, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać ani rozprowadzać żadnych nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, naruszających prawo, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji.

Wgrywania plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej (lub prawem do prywatności i wizerunku), chyba że użytkownik posiada lub kontroluje prawa do nich lub uzyskał wszystkie niezbędne zgody.

Przesyłania plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera innej osoby.

Reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek towarów lub usług w celach biznesowych, chyba że dana Usługa Komunikacyjna wyraźnie zezwala na takie wiadomości.

Przeprowadzania lub przesyłania ankiet, konkursów, piramid finansowych lub łańcuszków.
Pobierania jakichkolwiek plików zamieszczonych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których wiesz lub powinieneś wiedzieć, że nie mogą być w ten sposób legalnie rozpowszechniane. Fałszować lub usuwać informacji o autorach, informacji prawnych lub innych właściwych informacji lub oznaczeń własnościowych bądź etykiet wskazujących na pochodzenie lub źródło oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku.
Ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z Usług komunikacyjnych.

Naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do danej Usługi komunikacyjnej.

Zbierania lub gromadzenia w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody.

Naruszać obowiązującego prawa lub przepisów.

drhempme.pl nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Drhempme.pl zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w Serwisach Komunikacyjnych i usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. drhempme.pl zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu do dowolnych lub wszystkich Serwisów Komunikacyjnych w dowolnym momencie bez powiadomienia z dowolnego powodu.

drhempme.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązującego prawa, przepisów, procesu prawnego lub rządowego żądania, lub do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania drhempme.pl.

Zawsze należy zachować ostrożność przy podawaniu jakichkolwiek informacji identyfikujących siebie lub swoje dzieci w jakiejkolwiek usłudze komunikacyjnej.

drhempme.pl nie kontroluje ani nie popiera treści, wiadomości lub informacji zawartych w jakiejkolwiek Usłudze Komunikacyjnej i dlatego drhempme.pl w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych oraz wszelkich działań wynikających z uczestnictwa w jakiejkolwiek Usłudze Komunikacyjnej. Menedżerowie i gospodarze nie są upoważnionymi rzecznikami drhempme.pl, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy drhempme.pl. Materiały zamieszczane w serwisach komunikacyjnych mogą podlegać zamieszczonym ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń w przypadku pobierania materiałów.

Materiały dostarczone do drhempme.pl lub zamieszczone na jakiejkolwiek stronie drhempme.pl
drhempme.pl nie rości sobie praw własności do materiałów dostarczanych drhempme.pl (w tym opinii i sugestii) lub zamieszczanych, przesyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych na jakąkolwiek stronę internetową drhempme.pl lub związane z nią usługi (zwanych łącznie “Materiałami”).

Jednakże poprzez zamieszczenie, załadowanie, wprowadzenie, dostarczenie lub przesłanie Materiału udzielasz drhempme.pl, jej firmom stowarzyszonym i niezbędnym sublicencjobiorcom pozwolenia na wykorzystanie Twojego Materiału w związku z prowadzeniem ich działalności internetowej, w tym, bez ograniczeń, praw do: kopiowania, dystrybucji, przesyłania, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, reprodukcji, edycji, tłumaczenia i przekształcania Twojego Materiału; oraz do publikowania Twojego nazwiska w związku z Twoim Materiałem. Drhempme.pl nie jest zobowiązany do zamieszczania lub korzystania z jakichkolwiek Materiałów, które mogą zostać dostarczone i może je usunąć w dowolnym momencie według własnego uznania. Zamieszczając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Materiały, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do swoich Materiałów, jak opisano w niniejszej sekcji, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczania, zamieszczania, przesyłania, wprowadzania lub przesyłania Materiałów.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. DRHEMPME.PL I/LUB JEGO DOSTAWCY MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY NA STRONIE DRHEMPME.PL. PORADY OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY DRHEMPME.PL NIE POWINNY BYĆ PODSTAWĄ DO PODEJMOWANIA DECYZJI OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH LUB FINANSOWYCH, A UŻYTKOWNIK POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ W CELU UZYSKANIA KONKRETNYCH PORAD DOSTOSOWANYCH DO JEGO SYTUACJI, DRHEMPME.PL I/LUB JEGO DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH NA STRONIE DRHEMPME.PL W JAKIMKOLWIEK CELU.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I ZWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE “TAK JAK SĄ” BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. DRHEMPME.PL I/LUB JEGO DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU DRHEMPME.PL I/LUB JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB DZIAŁANIEM STRONY INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL LUB POWIĄZANYCH USŁUG,
ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, LUB W ODNIESIENIU DO WSZELKICH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ZANIEDBANIE, ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI DRHEMPME.PL LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEGO DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL LUB Z KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DRHEMPME.PL.

Zakończenie / ograniczenie dostępu

drhempme.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wypowiedzenia Ci dostępu do Strony Internetowej drhempme.pl i związanych z nią usług lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Ogólne

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza umowa podlega prawu Republiki Irlandii i niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów we wszystkich sporach wynikających z lub związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej drhempme.pl.

Korzystanie z Serwisu drhempme.pl jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, która nie wprowadza w życie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, w tym bez ograniczeń niniejszego paragrafu.

Zgadzasz się, że w wyniku tej umowy lub korzystania ze Strony Internetowej drhempme.pl między Tobą a drhempme.pl nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja. Wykonanie niniejszej umowy przez drhempme.pl podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym, a nic, co jest zawarte w tej umowie nie stanowi odstępstwa od prawa drhempme. pl prawa do przestrzegania rządowych, sądowych i prawnych żądań lub wymogów dotyczących korzystania ze Strony Internetowej drhempme.pl lub informacji dostarczonych lub zebranych przez drhempme.pl w odniesieniu do takiego korzystania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, ale nie tylko, zrzeczenie się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostanie w mocy.

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a drhempme.pl w odniesieniu do Strony drhempme.pl i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, czy to elektroniczne, ustne czy pisemne, pomiędzy użytkownikiem a drhempme.pl w odniesieniu do Strony drhempme.pl.

Wersja drukowana niniejszej umowy oraz wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszej umowie lub z nią związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Wyraźną wolą stron jest, aby niniejsza umowa i wszystkie związane z nią dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Cała zawartość Strony drhempme.pl jest chroniona prawem autorskim © drhempme.pl i/lub jego dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

NINIEJSZY REGULAMIN PARTNERSKI DOTYCZY STRONY DR. HEMP ME (HTTPS://WWW.DRHEMPME.PL/) ORAZ WSZYSTKICH POWIĄZANYCH STRON, APLIKACJI, USŁUG, A TAKŻE WSZYSTKICH PRODUKTÓW, OFERT, DOSTAW I NARZĘDZI USŁUGOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB UZYSKUJESZ DO NICH DOSTĘP LUB Z NICH KORZYSTASZ.

HEMP ME ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, DO ODMOWY DALSZEGO LUB CIĄGŁEGO DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY KAŻDEMU ODWIEDZAJĄCEMU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, KAŻDEMU UŻYTKOWNIKOWI, KTÓRY NARUSZYŁ JAKIKOLWIEK ASPEKT WARUNKÓW I ZASAD.
Wszelkie odniesienia do “Dr Hemp Me” dotyczą Sklepu Dr Hemp Me, jego personelu, pracowników, podwykonawców, agentów i przedstawicieli. Użytkownicy Dr Hemp Me są zobowiązani, jako warunek dalszego korzystania ze strony internetowej, do przestrzegania zasad określonych poniżej.

Niniejszy Regulamin zawiera bardzo ważne informacje dotyczące naszego Programu Partnerskiego i korzystania przez Ciebie z tej platformy. Przystępując do naszego programu partnerskiego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zawartych tu warunków. Jeżeli nie akceptujesz Warunków, nie masz prawa do korzystania z naszej strony internetowej lub usług, a także nie możesz nabywać naszych produktów.

Kwalifikowalność

Aby zostać Afiliantem, wyraźnie oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat i że korzystanie z naszych produktów lub usług jest legalne w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu przeznaczenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z tym wymogiem. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie postanowień niniejszej Umowy lub naruszenie przepisów obowiązujących na Twoim terytorium w wyniku korzystania przez Ciebie z tej Usługi.

Zobowiązania partnerów

Przyjmujesz do wiadomości, że istnieją pewne zasady, których musisz przestrzegać przez cały czas, aby pozostać uczestnikiem naszego programu partnerskiego. Według naszego wyłącznego uznania możemy anulować Twoją aplikację, jeśli stwierdzimy, że Twoja strona nie nadaje się do udziału w naszym Programie. Możemy również anulować Twoją Aplikację, jeśli naruszysz jakiekolwiek Warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Przyjmujesz do wiadomości, że musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane za pomocą “botów” lub innych zautomatyzowanych metod nie są dozwolone. Możemy również anulować Twoje zgłoszenie, jeśli:

Promuje materiały o charakterze seksualnym
promuje przemoc
Promuje dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
Promuje działania niezgodne z prawem
Zawiera materiały, które naruszają lub pomagają innym w naruszaniu praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej albo w naruszaniu prawa.
jest w jakikolwiek inny sposób niezgodna z prawem, szkodliwa, zawiera groźby, jest oszczercza, obsceniczna, nękająca, rasistowska, etniczna lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwa dla nas według naszego uznania.
Zawierają oprogramowanie do pobrania, które potencjalnie umożliwia odbieranie prowizji innym partnerom w naszym programie.
Pod żadnym pozorem nie należy tworzyć strony internetowej lub platformy, która działa, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w sposób, który konkuruje, wygląda jak strona internetowa Dr Hemp Me lub w jakikolwiek sposób ją reprezentuje, ani projektować swojej strony w sposób, który prowadzi klientów do przekonania, że jesteś Dr Hemp Me lub jakąkolwiek inną powiązaną firmą. Stanowczo potępiamy takie działania, ponieważ uważamy, że jest to wprowadzanie w błąd w odniesieniu do naszej platformy.

Jako uczestnik Programu Partnerskiego Dr Hemp Me, będziesz miał do dyspozycji pulpit nawigacyjny Afilianta, gdzie będziesz mógł zdobyć adres URL Afilianta dla naszych różnych produktów.

Według naszego wyłącznego uznania, możemy w każdej chwili dokonać przeglądu Twojego umieszczenia i zatwierdzić użycie Twoich linków i kodów oraz zażądać od Ciebie zmiany umieszczenia lub użycia w celu zachowania zgodności z przekazanymi Ci wytycznymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za utrzymanie i aktualizację swojej witryny jest odpowiedzialny. Możemy monitorować witrynę Użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne, aby upewnić się, że jest ona aktualna, oraz powiadomić Użytkownika o wszelkich zmianach, które naszym zdaniem mogą poprawić wydajność witryny.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów dotyczących własności intelektualnej i innych praw odnoszących się do jego witryny. Użytkownik musi uzyskać wyraźną zgodę na wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim należących do dowolnej osoby, niezależnie od tego, czy są to materiały pisemne, obrazy czy inne dzieła chronione prawem autorskim.

Nie ponosimy odpowiedzialności (a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność) za wykorzystanie przez Ciebie materiałów chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej innej osoby z naruszeniem prawa lub praw osób trzecich.

Reklama

Zabrania się korzystania z płatnej platformy stron trzecich lub podobnego rodzaju reklamy na słowa kluczowe związane z Dr Hemp Me, w tym między innymi nazwy marki Dr Hemp Me, nazwy produktów lub terminów na Płatnych Mediach w Google Adwords.

Prawa i obowiązki Dr Hemp Me

Mamy prawo do monitorowania strony Użytkownika w dowolnym czasie w celu ustalenia, czy przestrzega on zasad i warunków niniejszej Umowy. Możemy powiadomić Cię o wszelkich zmianach na Twojej stronie, które naszym zdaniem powinny zostać wprowadzone, lub upewnić się, że Twoje linki do naszej strony są odpowiednie, a także powiadomić Cię o wszelkich zmianach, które naszym zdaniem powinny zostać wprowadzone. Jeśli nie wprowadzisz na swojej stronie zmian, które naszym zdaniem są konieczne, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim Dr Hemp Me.

Dr Hemp Me zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zakończenia Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim Dr Hemp Me natychmiast i bez uprzedzenia, jeśli popełnisz oszustwo podczas korzystania z Programu Partnerskiego Dr Hemp Me lub jeśli w jakikolwiek sposób nadużyjesz tego programu. W przypadku wykrycia takiego oszustwa lub nadużycia, Dr Hemp Me nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek prowizje za taką oszukańczą sprzedaż.

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez nas wniosku o przyznanie Afilianta i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania.

Wypowiedzenie

Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w dowolnym momencie, z lub bez podania przyczyny, poprzez uprzednie pisemne powiadomienie drugiej strony. Pisemne zawiadomienie może mieć formę listu, wiadomości e-mail lub faksu. Ponadto, niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast po naruszeniu jej postanowień przez Ciebie.

Modyfikacja

Możemy zmodyfikować dowolne warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie i według własnego uznania. W takim przypadku zostaniesz o tym powiadomiony pocztą elektroniczną. Modyfikacje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do zmian w procedurach płatności i zasadach Programu Partnerskiego Dr Hemp Me.
Jeśli jakakolwiek modyfikacja jest dla Ciebie nie do przyjęcia, jedyną możliwością jest rozwiązanie niniejszej Umowy. Twój dalszy udział w Programie Partnerskim Dr Hemp Me po zamieszczeniu informacji o zmianach lub nowego Porozumienia na naszej stronie będzie oznaczał Twoją zgodę na te zmiany.

Prowizje partnerskie

Wypłacimy Ci uzgodnione prowizje od każdej sprzedaży, która zostanie dokonana za pośrednictwem strony drhempme.PL z wykorzystaniem Twojego linku partnerskiego.
Podstawą do obliczenia uzgodnionej prowizji jest przychód ze sprzedaży produktów, które zostały sprzedane za pośrednictwem strony www.drhempme.PL przy użyciu Twojego linku partnerskiego.
Maksymalny rabat, jakiego możesz udzielić, wynosi 10%. Prosimy o kontakt z Dr Hemp Me w celu uzyskania kodu rabatowego na 10%.
Należy pamiętać, że klient może mieć tylko jeden kod rabatowy w danym czasie. W przypadku, gdy Klient, korzystając z linku partnera, zastosuje podany przez Ciebie kod rabatowy, rabat ten zmniejszy liczbę uzgodnionych prowizji.
W przypadku, gdy zamówienie Twojego klienta zostanie zwrócone, dostosujemy wysokość należnej prowizji w następnym miesiącu.
Zamówienia hurtowe
Nasz Program Partnerski nie obejmuje zakupów hurtowych. Nie wypłacamy prowizji partnerskiej od zamówień hurtowych. Jako Sprzedawca Hurtowy nie możesz otrzymywać prowizji od własnych zamówień przez własny link partnerski ani od zamówień hurtowych składanych przez Ciebie lub inne konta hurtowe.
NIE JESTEŚMY W STANIE COFNĄĆ SIĘ I PONOWNIE DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚCI PROWIZJI, WIĘC UPEWNIJ SIĘ, ŻE OSOBY POLECONE KORZYSTAJĄ Z TWOJEGO KODU LUB LINKU PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.
Płatności prowizji
Prowizje wypłacamy do 25. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc przelewem bankowym, ale nie wcześniej niż po osiągnięciu przez Twoje prowizje kwoty co najmniej 20 EUR.

For example, commissions received from April 1 to April 31 are paid on May 25.

Payout schedule

As long as your current affiliate earnings are over $ 20, you will be paid monthly. If you haven’t earned $ 20 since your last paycheck, we’ll pay you $ 20 the next month after you reach the threshold.

Choice of law; jurisdiction and venue

These Terms and Conditions should be interpreted in accordance with Irish law.

Transfer

You may not assign these Terms or transfer any rights or assign any obligations under them, in whole or in part, without our prior written consent. Any such implied assignments or delegations made by you without appropriate prior written consent will be void and will not be valid. We may assign these Terms or any rights hereunder without your consent and without notice.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered Voltage Emoji by Caddy